PRIVACYBELEID VAN ROVIO VOOR APPLE ARCADE-SPELLEN

Page

PRIVACYBELEID VAN ROVIO VOOR APPLE ARCADE-SPELLEN

Laatste update: 12 maart, 2021

In dit beleid wordt uitgelegd hoe Rovio Entertainment Corporation (hierna ‘wij’ of ‘we’ genoemd in dit beleid) de persoonlijke gegevens van eindgebruikers (hierna ‘jij’ of ‘je’ genoemd in dit beleid) van Rovio-spellen die op de Apple Arcade-service beschikbaar zijn, verzamelt, opslaat, gebruikt of op een andere manier verwerkt, en welke rechten je hebt als we je persoonlijke gegevens verwerken.

In dit beleid verwijst ‘Spellen‘ naar die spellen van ons die op de Apple Arcade-service beschikbaar zijn. De uitdrukking ‘jouw gegevens‘ wordt gebruikt als er wordt verwezen naar persoonlijke gegevens die betrekking hebben op jou als een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Het is belangrijk dat je dit beleid leest voordat je toegang krijgt tot de Spellen of deze gebruikt, zodat je weet hoe en waarom we gegevens met betrekking tot jou kunnen gebruiken. Naast dit beleid raden we je aan om zorgvuldig onze Gebruiksvoorwaarden door te lezen, die jouw gebruik van onze Spellen bepalen.

1 Gegevensbeheerder

Met ‘gegevensbeheerder’ bedoelen we een entiteit die bepaalt hoe en waarom persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wij zijn de gegevensbeheerder voor de activiteiten die in dit beleid zijn beschreven. Onze bedrijfsnaam is Rovio Entertainment Corporation. Ons adres is Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, Finland.

2 Contactgegevens

Inzake aangelegenheden met betrekking tot dit beleid, kun je ons per e-mail bereiken via privacy@rovio.com. Als je vragen of zorgen hebt omtrent de manier waarop we jouw gegevens gebruiken, kun je per e-mail ook contact met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen via dpo@rovio.com.

3 Waarom verwerken we jouw gegevens en op welke basis doen we dat?

Als je contact met ons ondersteuningsteam voor spelers opneemt inzake een aangelegenheid met betrekking tot de Spellen, kunnen we alle informatie uit de ondersteuningsaanvraag verwerken om de aanvraag af te handelen. We doen dit op basis van ons rechtmatige belang om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke gebruikerservaring in de Spellen hebt.

Op basis van ons rechtmatige belang om onze bedrijfsactiviteiten te beschermen, kunnen we jouw gegevens ook verwerken om:

 • onze bedrijfsactiviteiten of processen te controleren (bijvoorbeeld om te verifiëren dat deze als bedoeld en in overeenstemming met regelgevingsvereisten of contractuele vereisten functioneren) of
 • onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor zover dit is toegestaan door de geldende wet- en regelgeving.

Ten slotte kunnen we jouw gegevens verwerken wanneer dit nodig is om:

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen die volgens ons op ons van toepassing zijn (inclusief verplichtingen om informatie te verschaffen aan bevoegde autoriteiten wanneer daarom wordt verzocht) of
 • onze vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen.

Verder kunnen we jouw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die compatibel zijn met de doeleinden die hierboven worden genoemd.

We gebruiken jouw gegevens niet om geautomatiseerde beslissingen te nemen die significante gevolgen voor jou kunnen hebben. Met een ‘geautomatiseerde beslissing’ bedoelen we een beslissing die zonder menselijke tussenkomst door een informatiesysteem wordt genomen.

4 Welke gegevens verwerken we?

We kunnen alle informatie verwerken uit de berichten die je naar ons ondersteuningsteam hebt gestuurd, zoals je e-mailadres, de berichttekst en eventuele bijlagen die je hebt bijgevoegd.

We verzamelen geen andere gegevens over jou met betrekking tot de Spellen. Andere gegevens over hoe je de Spellen speelt (bijvoorbeeld je spelaccount en de bijbehorende voortgang) kunnen lokaal op je apparaat of op servers van Apple worden opgeslagen. We hebben geen toegang tot dergelijke gegevens.

5 Waarvandaan verzamelen we jouw gegevens?

We verzamelen jouw gegevens rechtstreeks van jou wanneer je deze bij ons indient via onze ondersteuningskanalen of op een andere manier. Het is niet verplicht om gegevens aan ons te verstrekken. We kunnen je echter wellicht geen betekenisvolle ondersteuning bieden zonder de informatie die nodig is om je aanvraag af te handelen.

6 Met wie delen we jouw gegevens?

We kunnen jouw gegevens delen met externe partijen om de doeleinden te realiseren zoals deze in dit beleid zijn beschreven. Dit kan betekenen dat we gegevens delen met de volgende soorten ontvangers:

 • andere bedrijven in de Rovio-groep, bijvoorbeeld waar die ons helpen om onze Spellen uit te voeren,
 • personen of bedrijven buiten de Rovio-groep die diensten aan ons verlenen en gegevens namens ons verwerken wanneer ze die diensten verlenen (bijvoorbeeld onze aanbieder van het ondersteuningsplatform),
 • potentiële of daadwerkelijke kopers (inclusief hun agenten of adviseurs) in de context van een geplande of daadwerkelijke acquisitie, fusie of andere bedrijfsreorganisatie,
 • bevoegde gerechtshoven of andere overheidsinstanties waar we geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wet- of regelgeving,
 • elke persoon of entiteit waar we geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk is om onze rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of om jouw vitale belangen of die van een ander te beschermen, of
 • een andere persoon of entiteit, met jouw toestemming.

In verband met de verwerkingsactiviteiten die in dit beleid zijn beschreven, kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar en/of worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (‘EU‘) en de Europese Economische Ruimte (‘EER‘). Deze landen kunnen andere wetten hebben voor de bescherming van persoonlijke gegevens dan je eigen land. In deze gevallen zorgen we voor passende veiligheidsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit de naleving van standaard-contractclausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens. Op verzoek kunnen we je voorzien van informatie over de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn.

7 Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor de gegevens zijn verzameld, inclusief om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Na de toepasselijke bewaarperiode zullen we jouw gegevens verwijderen of ontkoppelen. Als zowel verwijdering als ontkoppeling niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat gegevens zijn opgeslagen op een back-upserver), zullen we jouw gegevens van verdere verwerking isoleren tot verwijdering of ontkoppeling mogelijk is. We kunnen doorgaan met het gebruiken van gegevens die niet op jou zijn terug te voeren (bijvoorbeeld samengevoegde gegevens).

8 Hoe houden we jouw gegevens veilig?

We gebruiken maatregelen om jouw gegevens te voorzien van een beveiligingsniveau dat past bij het risico voor de verwerkingsactiviteiten die in dit beleid zijn beschreven. Deze maatregelen zijn ontworpen om jouw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, en ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. De specifieke maatregelen die we gebruiken, kunnen variëren maar bestaan bijvoorbeeld uit versleuteling tijdens de overdracht, beheerelementen om de toegang te beperken tot diensten of systemen die persoonlijke gegevens bevatten en het handhaven van procedures om verdachte beveiligingsincidenten af te handelen.

9 Jouw rechten

Als we jouw gegevens verwerken, heb je het recht om:

 • toegang tot je gegevens te verkrijgen, je gegevens te corrigeren of om de verwijdering van je gegevens te vragen,
 • ons te vragen om onze verwerking van jouw gegevens te beperken,
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw gegevens voor zover onze verwerking is gebaseerd op onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van een externe partij of
 • waar dit technisch haalbaar is, een exemplaar aan te vragen van de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verschaft in een op een computer leesbaar formaat.

Als je je rechten wilt uitoefenen, kun je ook contact met ons opnemen via privacy@rovio.com. Om te kunnen voldoen aan aanvragen die via e-mail zijn ingediend, kan het nodig zijn dat we je identiteit bevestigen om je recht op het indienen van een aanvraag te verifiëren, en dat kan betekenen dat we aanvullende informatie van je vragen.

Ten slotte kun je altijd een klacht indienen bij je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot onze verwerking van jouw gegevens. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (bijvoorbeeld het kantoor van de ombudsman voor gegevensbescherming in Finland).

10 Leeftijdsbeperking

We kennen de specifieke leeftijd van individuele gebruikers van onze Spellen niet. Als je jonger dan 13 jaar bent, geef dan geen persoonlijke gegevens (inclusief je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) aan ons door of gebruik onze Spellen niet om je persoonlijke gegevens aan anderen te geven.

Als we ontdekken dat we over persoonlijke gegevens beschikken met betrekking tot een gebruiker die jonger dan 13 jaar is, nemen we passende maatregelen om ervoor te zorgen dat we die gegevens verwerken overeenkomstig de vereisten van de geldende wet- en regelgeving of verwijderen we de gegevens onmiddellijk. Als je een reden hebt om aan te nemen dat we over persoonlijke gegevens beschikken met betrekking tot een gebruiker die jonger dan 13 jaar is, neem dan contact met ons op.

11 Wijzigingen

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten of de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. Updates worden aan je beschikbaar gesteld in de Spellen.