Warunki użytkowania („Warunki”)

Page

Warunki użytkowania („Warunki”)

Data wejścia w życie: 24 maja 2024 r.

Witaj!

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami„) obowiązują Ciebie oraz firmę Rovio Entertainment Corporation z siedzibą pod adresem Keilaranta 7, 02150 Espoo, w Finlandii, (zwaną dalej „Rovio„) i dotyczą Twojego korzystania z gier, witryn, forów dyskusyjnych i powiązanych z nimi usług (zwanych dalej „Usługami„) oferowanych przez Rovio. Korzystanie z Usług jest również regulowane Polityką prywatności Rovio dostępną pod adresem https://www.rovio.com/privacy, która wchodzi w skład niniejszych Warunków na mocy niniejszego odwołania.

W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych niniejsze Warunki stanowią wiążącą klauzulę arbitrażową w sekcji „Wiążący arbitraż / Zrzeczenie się roszczeń zbiorowych” oraz zrzeczenie się praw do rozwiązywania sporów na drodze postępowania zbiorowego, które wpływają na Twoje prawa dotyczące rozwiązywania sporów. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, zapoznaj się z nimi uważnie. O ile nie zrezygnujesz z tego warunku i o ile Twój spór nie należy do wyjątków opisanych w sekcji „Wiążący arbitraż / Zrzeczenie się roszczeń zbiorowych”, zgadzasz się, że wszystkie spory pomiędzy Tobą i Rovio rozstrzygane będą na drodze wiążącego, indywidualnego arbitrażu, oraz zrzekasz się praw do uczestnictwa jakimkolwiek postępowaniu zbiorowym.

Akceptacja niniejszych Warunków jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług. Akceptacja niniejszych Warunków jest równoznaczna z oświadczeniem, że jesteś osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią lub z innego względu nie masz prawa związać się umową, jaką stanowią niniejsze Warunki, oświadczasz, że Twój prawny opiekun lub osoba ponosząca za Ciebie odpowiedzialność rodzicielską przeczytała i akceptuje niniejsze Warunki.

Korzystając z Usług lub w inny sposób uzyskując do nich dostęp, akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z Usług ani w żaden inny sposób uzyskiwać do nich dostępu.

O ile nie określono inaczej, Usługi nie podlegają opłatom za używanie lub pobieranie, ale mogą zawierać funkcje umożliwiające dokonywanie zakupów w ramach Usług. Aby uzyskać dostęp do Usług lub korzystać z nich, konieczne może być posiadanie połączenia internetowego. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie połączenia internetowe lub opłaty mobilne, które możesz ponieść, uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich.

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem platformy innej firmy, takiej jak Facebook lub inny portal społecznościowy, zgadzasz się przestrzegać warunków świadczenia usług platformy oraz niniejszych Warunków.

Rovio może opublikować dodatkowe warunki lub zasady związane z poszczególnymi Usługami lub określonymi składnikami Usług (w tym między innymi forów, konkursów, loterii lub programów lojalnościowych). Twoje prawo do korzystania z Usług podlega zarówno tym dodatkowym zasadom, jak i niniejszym Warunkom.

1. Prawo do korzystania z usług

W myśl niniejszych Warunków Rovio przyznaje Ci niewyłączne, nieprzenośne, niepodlegające licencjonowaniu, ograniczone prawo oraz licencję na korzystanie z Usług na prywatny, niekomercyjny użytek. Przyznane Ci prawa podlegają niniejszym Warunkom.

Nie otrzymujesz żadnej dodatkowej licencji oprócz wymienionych powyżej uprawnień. Rovio zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Usług, włączając między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, nazwy handlowe, prawa własności, patenty, tytuły, prawa do kodów komputerowych, efektów audiowizualnych, motywów, postaci, nazw postaci, fabuły, dialogów, ustawień, grafik, efektów dźwiękowych, utworów muzycznych, nagrań z rozgrywek utworzonych z wykorzystaniem Usług, prawa moralne, w każdym przypadku bez względu na to, czy zastrzeżone lub nie, oraz wszelkie zastosowania powyższych. O ile odpowiednie prawo jasno nie stwierdza inaczej, Usług nie można kopiować, reprodukować ani rozpowszechniać w żadnej formie ani medium, ani w całości, ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rovio. Rovio zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci niniejszym wyraźnie przyznane.

Usługi i ich zawartość są licencjonowane, a nie sprzedawane. Akceptujesz fakt, że nie masz żadnego prawa ani tytułu do treści pojawiających się w Usługach, włączając między innymi Przedmioty Wirtualne pojawiające się w Usługach lub mające w nich swoje źródło, zarówno jeśli zostały wypracowane w ramach Usług, jak i kupione od Rovio lub autoryzowanych partnerów.

2. Zakupy w ramach Usług

Rovio może udzielać licencji na pewne towary wirtualne lub inne treści (np. przedmioty w grze lub walutę), które mogą być używane w ramach Usług i które możesz kupować za „rzeczywiste” pieniądze lub zarabiać lub wymieniać w trakcie rozgrywki („Przedmioty wirtualne“). Przedmioty Wirtualne są udostępniane na podstawie licencji i są limitowane, osobiste, nieprzenoszalne, niepodlegające sublicencjonowaniu i odwołalne do użytku niekomercyjnego.

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w Usługach, możesz kupować Przedmioty Wirtualne tylko od Rovio lub autoryzowanego partnera, a transfer lub sprzedaż Przedmiotów wirtualnych jest zabroniony.

Przedmioty Wirtualne nie mają równowartości w prawdziwych pieniądzach i nie mogą ich zastępować. Ani Rovio, ani żadna osoba, ani żaden podmiot nie ma żadnego obowiązku wymieniać Przedmiotów Wirtualnych na cokolwiek, co przedstawia jakąkolwiek wartość. Rovio nie odpowiada za akty hakerstwa lub utratę Przedmiotów Wirtualnych.

Cena i dostępność Przedmiotów Wirtualnych mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Każdy zakup lub odebranie Przedmiotu Wirtualnego dokonane za pośrednictwem Usług jest ostateczne i bezzwrotne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Przedmioty wirtualne są udostępniane mu natychmiast po zakupie oraz że traci wszelkie prawo do anulowania lub wycofania się z zakupu po rozpoczęciu procesu. Tym samym akceptujesz fakt, że Rovio nie ma obowiązku dokonania zwrotu środków za Przedmioty Wirtualne niezależnie od przyczyny. Ponadto akceptujesz fakt, że nie otrzymasz pieniędzy ani żadnego innego zadośćuczynienia za niewykorzystane Przedmioty Wirtualne, niezależnie od tego, czy Twoja utrata licencji na mocy niniejszych Warunków będzie dobrowolna, czy niedobrowolna. Powyższe nie ma wpływu na Twoje prawa wynikające z obowiązującego prawa, w tym praw przysługujących Ci na podstawie prawnej gwarancji zgodności opisanej w Rozdziale „Wyłączenie odpowiedzialności”.

Zażądanie usunięcia danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności Rovio wiąże się z trwałym usunięciem wszelkich Przedmiotów Wirtualnych bez prawa do zwrotu środków, ponieważ Rovio nie będzie mogło dłużej wiązać danych Przedmiotów Wirtualnych z Twoją osobą.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli jesteś konsumentem mającym siedzibę w Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), niniejsza sekcja ma zastosowanie do Ciebie.

Możesz mieć prawo do odstąpienia od niniejszych Warunków w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyraziłeś(-aś) na nie zgodę. Możesz również mieć prawo do odstąpienia od zakupu licencji na Przedmiot Wirtualny lub Usługę w ciągu 14 dni od zakupu. Nie musisz podawać powodu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Nie masz jednak prawa do odstąpienia od zakupu, jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na pełne udostępnienie Ci Wirtualnego Przedmiotu lub Usługi w okresie odstąpienia od umowy i potwierdziłeś(-aś), że w ten sposób tracisz prawo do odstąpienia od umowy.

Aby wycofać się z niniejszych Warunków, musisz poinformować Rovio o swojej decyzji o wycofaniu się i zaprzestaniu korzystania z Usług. Aby wycofać się z zakupu licencji na Przedmiot wirtualny lub Usługę, musisz poinformować sprzedawcę, którym może być Rovio lub jego autoryzowany partner, za pośrednictwem którego dokonałeś(-aś) zakupu. Pamiętaj, że Rovio nie jest w stanie ani nie musi spełnić Twojej prośby o wycofanie się z zakupu, w którym Rovio nie jest zarejestrowanym sprzedawcą.

Aby poinformować Rovio o swojej decyzji o wycofaniu się, musisz wysłać jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji pocztą elektroniczną na adres support@rovio.com. Możesz użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane. W celu zachowania terminu wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeśli zrezygnujesz z zakupu licencji na Przedmiot wirtualny lub Usługę, masz prawo do zwrotu kosztów zakupu bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś(-aś) sprzedawcę o Twojej decyzji o wycofaniu się z zakupu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tych samych metod płatniczych, których użyłeś(-aś) do płatności początkowej, chyba że uzgodniłeś(-aś) inaczej. W wyniku takiego zwrotu nie poniesiesz żadnych opłat.

4. Kodeks postępowania

Akceptując niniejszy regulamin, oświadczasz, że niezależnie od okoliczności nie będziesz:

 • korzystać – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – z cheatów, błędów oprogramowania, programów automatyzujących rozgrywkę, botów, hacków, modów ani żadnych innych nieautoryzowanych programów zewnętrznych zaprojektowanych tak, by modyfikować lub zakłócać działanie Usług
 • korzystać z Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub przepisami
 • korzystać z Usług do celów komercyjnych (włączając między innymi reklamowanie, namawianie do korzystania lub przesyłanie dowolnych treści reklamowych, co obejmuje spamowanie poczty elektronicznej, łańcuszki, piramidy finansowe i inne systemy rzekomego szybkiego zarabiania pieniędzy)
 • korzystać z Usług do niedozwolonych lub nieuczciwych celów, w tym między innymi w celu podawania się za inną osobę lub podmiot bądź w inny sposób zakłamywania swoich powiązań z jakąkolwiek osobą, podmiotem lub Usługami
 • zakłócać, ingerować w działanie lub w inny sposób negatywnie wpływać na standardową pracę Usług bądź używać Usług w inny sposób mogący negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników
 • zakłócać działanie, przeciążać lub pomagać w zakłócaniu działania bądź przeciążaniu dowolnego z komputerów lub serwerów używanych w celu oferowania lub wspierania Usług.
 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, kont zarejestrowanych przez innych użytkowników oraz komputerów, serwerów i sieci połączonych z Usługami jakimikolwiek środkami poza interfejsem użytkownika dostarczonym przez Rovio, włączając między innymi omijanie lub modyfikowanie, próbowanie ominięcia lub zmodyfikowania oraz zachęcanie lub pomaganie dowolnej osobie w omijaniu lub modyfikowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, technologii, urządzeń, systemów szyfrowania lub oprogramowania stanowiących część Usług
 • zamieszczać jakichkolwiek informacji, treści ani innych materiałów (ani linków do takich informacji lub treści), które zawierają nagość lub nadmierną przemoc lub mają charakter prześladowczy, zastraszający, nieprzyzwoity, oszczerczy, zniesławiający lub obraźliwy na tle rasowym, seksualnym bądź religijnym, lub które w inny sposób budzą obiekcje
 • angażować się w toksyczne zachowania, na przykład wielokrotnie zamieszczać informacje niezależnie od woli odbiorców
 • prześladować, dręczyć ani krzywdzić innych osób i grup osób, włączając pracowników, menedżerów, kierowników i reprezentantów obsługi klienta Rovio, a także podejmować prób takiego działania, popierać go ani podżegać do niego
 • udostępniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub inne prawa dowolnej osoby lub podmiotu bądź podają się za jakąkolwiek inną osobę, włączając między innymi pracowników, menadżerów i kierowników Rovio
 • bez właściwego prawnego upoważnienia zgodnie z obowiązującym prawem próbować dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompletować ani hakować jakiejkolwiek z Usług ani łamać jakiejkolwiek technologii szyfrowania, środków bezpieczeństwa lub przesłanych danych – przetworzonych lub przechowywanych przez Rovio – ani uzyskiwać żadnych informacji z Usług za pomocą dowolnej metody, która nie została wyraźnie dopuszczona przez Rovio
 • nakłaniać lub próbować nakłaniać innych użytkowników Usług do podania Ci danych do logowania lub jakichkolwiek innych danych osobowych
 • pozyskiwać, zbierać lub gromadzić jakichkolwiek informacji dotyczących innych użytkowników Usług, w tym między innymi za pomocą znaczników pikselowych, ciasteczek, gifów i podobnych elementów, które czasami określa się jako spyware
 • zamieszczać prywatnych danych innych osób, w tym danych umożliwiających ujawnienie tożsamości/danych osobowych (zarówno w formie tekstowej, graficznej, jak i filmowej), dokumentów tożsamości ani danych finansowych za pośrednictwem Usług
 • podejmować jakichkolwiek działań, które Rovio uznaje za sprzeczne z duchem i przeznaczeniem Usług, ani wykorzystywać usług wsparcia Rovio w niewłaściwy sposób.

5. Konta i dane logowania

Niektóre składniki Usług mogą umożliwiać utworzenie konta lub rejestrację w Usługach (Konto). W tym celu wymagane może być podanie hasła do Konta lub użycie innych danych uwierzytelniających, które dają dostęp do Konta (Dane Logowania).

Niniejszym oświadczasz, że nie będziesz udostępniać swoich Danych Logowania komukolwiek ani pozwalać komukolwiek na korzystanie z Twoich Danych Logowania lub Konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania. Rovio ma prawo założyć, że jakiekolwiek wykorzystanie Twoich Danych do logowania lub Konta zostało wykonane przez Ciebie, a Ty jesteś odpowiedzialny(-a) za wszelkie działania (w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkie zakupy) podjęte przy użyciu Twojego Konta lub Danych logowania. Zgadzasz się zrekompensować Rovio wszelkie straty lub szkody wynikające z niezachowania poufności swoich Danych logowania.

Zgadzasz się, że nie masz prawa własności ani udziałów majątkowych w żadnym Koncie. Rovio zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, jeśli stwierdzi brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej przez 180 lub więcej dni z rzędu. W takim wypadku możesz stracić dostęp do Konta i/lub używania Przedmiotów Wirtualnych powiązanych z tym Kontem oraz nie otrzymasz w związku z tym żadnej rekompensaty.

6. Treści użytkowników

Usługi mogą umożliwiać Ci tworzenie i/lub przesyłanie treści, w tym między innymi map rozgrywki, profilów w grze, fan artu, postaci, przedmiotów, zrzutów ekranu i nagrań Twojej rozgrywki (zwanych wspólnie „Treściami Użytkownika„).

W zamian za możliwość korzystania z Usług niniejszym przyznajesz Rovio niewyłączne, wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne, w pełni przenośne i podlegające sublicencjonowaniu, obowiązujące na całym świecie prawo i licencję na wykorzystywanie Twoich Treści Użytkownika w dowolny sposób i do dowolnych celów, w tym między innymi prawo do reprodukowania, kopiowania, adaptowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, publikowania, relacjonowania, transmitowania i przekazywania innymi metodami widzom za pomocą dowolnych istniejących obecnie i w przyszłości środków oraz do dystrybuowania Twoich Treści Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia ani jakiejkolwiek rekompensaty. O ile w wyraźny sposób nie zabrania tego obowiązujące prawo, niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do autorstwa, publikacji, oznaczenia utworu Twoim nazwiskiem lub pseudonimem w zakresie wykorzystywania i korzystania z Twoich Treści Użytkownika przez Rovio (w tym licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy) i innych graczy w związku z Usługami oraz powiązanymi z nimi towarami oraz usługami w myśl obowiązującego prawa. Powyższe udzielenie licencji na rzecz Rovio oraz następujące po nim zrzeczenie się praw pozostają w mocy nawet po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków.

Firma Rovio, jej menedżerowie, przedstawiciele i pracownicy nie przyjmują i nie rozważają niezamówionych pomysłów ani propozycji produktów jakiekolwiek rodzaju (na przykład pomysłów na gry lub inne produkty, fabuły, scenariuszy, grafik, utworów muzycznych lub audiowizualnych, koncepcji ani żadnych innych materiałów o charakterze kreatywnym), w jakimkolwiek formacie i przesłanych jakimkolwiek sposobem („Treści Niezamówione„). Prosimy nie przesyłać Treści Niezamówionych do firmy Rovio, jej menedżerów, przedstawicieli ani pracowników. Jeśli jednak prześlesz nam Treści Niezamówione, zgadzasz się, że takie Niezamawiane Treści nie będą traktowane jako poufne, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych oświadczeń w Niezamówionych Treściach, towarzyszących im wiadomościach lub w innych miejscach. Ponadto akceptujesz fakt, że takie Niezamówione Treści mogą zostać użyte i wykorzystane przez Rovio bez żadnej rekompensaty dla Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej, a także udzielasz Rovio wieczystej, niewyłącznej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i przenośnej (w całości lub w części), obowiązującej na całym świecie licencji na używanie, wykorzystywanie, reprodukowanie, transmitowanie, modyfikowanie, wyświetlanie i prezentowanie Treści Niezamówionych we wszystkich istniejących obecnie, jak i w przyszłości mediach do dowolnych celów oraz na tworzenie dzieł pochodnych opartych o Treści Niezamówione.

7. Interakcje użytkownika

Rovio nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników Usług lub nie bierze na siebie odpowiedzialności za monitorowanie Usług pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Rovio nie przesiewa i nie monitoruje treści ani zachowań użytkowników i nie ma możliwości tego robić. Korzystasz z Usług na własne ryzyko.

Korzystając z Usług, możesz natrafić na treści lub zachowania, które będą obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób sprzeczne z Twoimi wartościami. Rovio może korzystać z technologii mającej na celu monitorowanie i/lub nagrywanie Twojej interakcji z Usługami lub komunikacji w ramach Usług (w tym między innymi czatu tekstowego lub komunikacji głosowej). Nieodwołalnie zgadzasz się na takie monitorowanie i nagrywanie. Ponadto potwierdzasz, że nie oczekujesz prywatności w kwestii transmisji jakichkolwiek treści w ramach Usług, włączając między innymi czaty tekstowe i rozmowy głosowe. Rozumiesz, że Twoje Treści Użytkownika, komunikacja w ramach Usług i/lub Twoje interakcje z Usługami mogą być wyświetlane lub widoczne dla innych użytkowników Usług lub ogółu społeczeństwa.

Rovio zastrzega sobie prawo do przeglądania, monitorowania, ograniczania, edytowania, usuwania, wyłączania dostępu lub w inny sposób uniemożliwiania dostępu do dowolnych treści udostępnianych przez Użytkowników Usług bez wcześniejszego powiadomienia, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu lub bez powodu. Jeśli Rovio postanowi – według własnego uznania – monitorować Usługi, mimo wszystko nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkowników Usług i nie przyjmuje obowiązku modyfikowania nieodpowiednich treści.

Przyjmujesz do wiadomości, że Rovio nie jest stroną w żadnym sporze, który możesz mieć z innymi użytkownikami Usług. Rovio nie ma obowiązku angażowania się w taki spór. Zwalniasz Rovio i spółki zależne (oraz członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, spółek joint venture, udziałowców i pracowników Rovio i jej spółek zależnych) z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań związanych z takimi sporami.

8. Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub występujesz z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Rovio w Stanach Zjednoczonych, niniejszym akceptujesz fakt, że wszelkie roszczenia prawne, dysputy i inne konflikty pomiędzy Tobą i Rovio wynikające z Usług lub w jakikolwiek sposób z nimi związane, w tym konflikty dotyczące zastosowania, wykonalności lub ważności któregokolwiek z niniejszych Warunków lub postanowień Polityki prywatności Rovio (zwane dalej „Sporami”) będą rozstrzygane poprzez wiążący, poufny arbitraż przed rozjemcą handlowym należącym do American Arbitration Association (AAA), a nie przed sądem, jak opisano w niniejszym dokumencie. Arbitraż odbywać się będzie zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego AAA oraz, jeżeli rozjemca uzna to za konieczne, dodatkowymi procedurami stosowanymi w konfliktach konsumenckich (zwanymi dalej „Zasadami i Procedurami”). Niniejszym potwierdzasz, że dobrowolnie i świadomie rezygnujesz z prawa do procesu sądowego i złożenia pozwu w sądzie stanowym lub federalnym.

Koszty arbitrażu zostaną określone zgodnie z cennikiem AAA, chyba że dowiedziesz, że Twoja część jest zawyżona w stosunku do kosztów postępowania sądowego – w takim wypadku Rovio pokryje taką część Twoich kosztów, jaką rozjemca uzna za konieczną, aby koszty arbitrażu nie były zawyżone w stosunku do kosztów postępowania sądowego. Rovio zastrzega sobie również prawo do – wedle własnego, wyłącznego uznania – wzięcia na siebie odpowiedzialności za pokrycie wszystkich kosztów arbitrażu naliczonych przez AAA. Obie strony zobowiązują się pokryć koszty własnych prawników, chyba że istniejące przepisy prawa zobowiązują stronę przegraną do opłacenia kosztów prawników drugiej strony.

Arbitraż może zostać przeprowadzony w Los Angeles w stanie Kalifornia lub – na życzenie Użytkownika – w mieście najbliższym jego lokalizacji, w którym AAA posiada siedzibę. Postanowienie rozjemcy jest ostateczne oraz wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla Rovio i może zostać przyjęte jako wyrok przez dowolny sąd należytej jurysdykcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat AAA, Zasad i Procedur lub sposobu zgłoszenia chęci rozpoczęcia arbitrażu, możesz zadzwonić do AAA pod numer 800-778-7879 lub odwiedzić witrynę www.adr.org..

Z zasady wiążącego arbitrażu wyłączone są Spory wynikające z:

 1. Naruszenia przez Rovio w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej
 2. Roszczeń powiązanych z zarzutami kradzieży, piractwa, nieautoryzowanego korzystania lub naruszenia Ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych Stanów Zjednoczonych (United States Computer Fraud and Abuse Act or Section) bądź sekcji „Kodeks postępowania” niniejszych Warunków lub roszczeń wynikających z tychże oraz
 3. wszelkich żądań zadośćuczynienia na zasadzie słuszności.

W takich przypadkach obie strony zgadzają się, że strona może żądać zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego (lub równorzędnych środków prawnych) w dowolnym sądzie posiadającym jurysdykcję w odniesieniu do drugiej strony. Ponadto każda ze stron może dochodzić swoich praw w sądzie do spraw drobnych roszczeń w kwestii roszczeń podlegających pod jurysdykcję takiego sądu zamiast ubiegać się o arbitraż.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wszelkie Spory winny być rozstrzygane indywidualnie na drodze wiążącego, poufnego arbitrażu. Niniejszym wyraźnie akceptujesz fakt, że żadne inne Spory nie mogą być łączone lub wiązane z Twoim Sporem ani na drodze arbitrażu grupowego, ani w żaden inny sposób. Użytkownik i Rovio niniejszym zgadzają się, że żadne prawo ani instytucja nie zezwala na rozstrzyganie Sporów na drodze postępowania zbiorowego lub postępowania, którego procedury są właściwe dla pozwów zbiorowych, że żadne prawo ani instytucja nie zezwala na wnoszenie o rozstrzygnięcie sporu na mocy domniemanego upoważnienia ani z powództwa generalnego oskarżyciela prywatnego oraz że żaden arbitraż nie może zostać połączony z innym arbitrażem.

Możesz zrezygnować z niniejszego zobowiązania do arbitrażu. Jeśli to zrobisz, ani Ty, ani Rovio nie możecie wymagać od drugiej strony uczestnictwa w postępowaniach arbitrażowych. Jeśli chcesz zrezygnować z tego zobowiązania, musisz powiadomić o tym fakcie Rovio w terminie 30 dni od chwili, gdy zaczęło Cię ono dotyczyć. Rezygnację należy przesłać na poniższy adres: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia. Rezygnacja musi zawierać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz niebudzące wątpliwości stwierdzenie, że chcesz zrezygnować z podlegania zobowiązaniu do arbitrażu.

Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, musisz przesłać list na adres Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia ze zgłoszeniem arbitrażu i opisem roszczenia.

O wszelkich zmianach w dziale „Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” Rovio poinformuje z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Usług lub podobnych środków. Zmiany wejdą w życie 30. dnia i będą dotyczyły wyłącznie wszelkich roszczeń, które pojawią się po 30. dniu.

9. Zawieszenie i zakończenie w wyniku naruszenia

Bez ograniczania innych środków pozostających do dyspozycji Rovio, jeśli Rovio uzna, że łamiesz niniejsze Warunki, Rovio ma prawo podjąć dowolne z następujących działań, tak pojedynczo, jak i w połączeniu, zarówno za powiadomieniem, jak i bez niego: (i) usunąć, zawiesić i/lub zmodyfikować Twoje konto lub jego elementy, (ii) ograniczyć, zawiesić i/lub zakończyć Twój dostęp do Usług, (iii) zmodyfikować i/lub usunąć dowolne z Twoich Przedmiotów Wirtualnych, (iv) zresetować i/lub zmodyfikować Twoje postępy w grze lub przyznane Ci korzyści i przywileje, na przykład poziom lub wynik punktowy osiągnięty w Usługach.

10. Dostępność, kompatybilność i zmiany usług

Rovio nie gwarantuje, że Usługi będą dostępne przez cały czas lub będą nadal dostępne w przyszłości. Usługi mogą być czasowo niedostępne z powodu problemów technicznych lub przyczyn związanych z konserwacją, które mogą wystąpić w sposób zaplanowany lub nieplanowany. Ponadto Usługi lub ich części mogą być zaprojektowane tak, aby były dostępne tylko przez ograniczony czas (np. gdy zawartość jest sezonowa lub zapewniony jest wczesny dostęp do rozwojowej wersji gry) lub na ich cykl życia może mieć wpływ rozwój technologiczny lub zmiany w zachowaniach konsumenckich. Odpowiednio Rovio zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania i/lub obsługiwania Usług lub ich elementów (na przykład gry lub funkcji gry) w dowolnej chwili, co będzie się wiązało z automatycznym zakończeniem Twojej licencji na korzystanie z takich Usług lub ich elementów. W takiej sytuacji, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Rovio nie musi zwracać pieniędzy za Usługi ani za Przedmioty Wirtualne. W stosownych przypadkach Rovio podejmie uzasadnione środki, aby powiadomić z wyprzedzeniem, gdy jakiekolwiek Usługi lub ich części zostaną przerwane. Jednak Rovio może ograniczyć, zawiesić lub zakończyć Usługi lub ich części bez powiadomienia oraz podjąć kroki techniczne i prawne, aby uniemożliwić Ci dostęp do Usług, jeśli Rovio uważa, że Ty lub jacykolwiek inni użytkownicy stwarzają ryzyko odpowiedzialności prawnej lub naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub działają niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków.

Usługi mogą mieć ograniczoną zgodność z różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy Usługi są kompatybilne z Twoim urządzeniem i jego systemem operacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, więcej informacji dotyczących wymagań dotyczących zgodności jest dostępnych w momencie pierwszego użycia lub pobrania (np. w odpowiednim sklepie z aplikacjami).

Usługi mają ewoluować w czasie. W związku z tym Rovio może od czasu do czasu zmieniać, zarządzać, modyfikować lub aktualizować Usługi lub ich części (w tym między innymi Przedmioty Wirtualne). Może to skutkować dodaniem, usunięciem lub modyfikacją zawartości lub funkcji (np. dodawanie lub usuwanie trybów rozgrywki lub obszarów lub zmiana wyglądu lub mocy wirtualnych przedmiotów). Rovio może, według własnego uznania, wprowadzić wszelkie takie zmiany, jakie uważa za konieczne do utrzymania i ulepszania Usług, w tym między innymi do wprowadzania, modyfikowania lub usuwania treści i funkcji gry zgodnie z planem rozwoju Rovio, dostosowując się do nowych technologii, odzwierciedlających zmiany w umowach Rovio ze stronami trzecimi, zapobiegając nadużyciom lub problemom technicznym oraz odpowiadając wszelkim wymogom prawnym, bezpieczeństwa lub regulacyjnym. Po wprowadzeniu zmian w Usługach może być konieczne pobranie i zainstalowanie aktualizacji, aby móc nadal z nich korzystać. Jeśli tego nie zrobisz, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do Usług lub ich części lub z nich korzystać (np. gra online i funkcje mogą być dostępne tylko dla tych, którzy korzystają z najnowszej wersji gry).

11. Wyłączenie odpowiedzialności

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Usługi są dostarczane w „AKTUALNEJ POSTACI” bez żadnych gwarancji, zapewnień ani zabezpieczeń. Usługi mogą posiadać wady i korzystasz z nich na własne ryzyko. Rovio nie udziela żadnych jawnych, dorozumianych ani ustawowych gwarancji (i nie przyjmuje w tym względzie odpowiedzialności), włączając dorozumiane gwarancje dotyczące stanu, możliwości nieprzerwanego korzystania, dokładności danych (włączając między innymi dane lokalizacyjne), pokupności, satysfakcji z jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw stron trzecich oraz (jeśli występują) wnikających z działalności, używania lub handlu. Rovio nie gwarantuje możliwości niezaburzonego korzystania z Usług i nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje oczekiwania; że działanie Usług będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że Usługi będą interoperacyjne ani kompatybilne z jakimikolwiek innymi usługami ani że jakiekolwiek błędy w Usługach zostaną naprawione. Żadna ustna ani pisemna wypowiedź Rovio, jego pracowników i innych przedstawicieli nie stanowi gwarancji.

Niektóre z jurysdykcji nie dopuszczają takich wyłączeń jak powyższe, dlatego jego treść może Cię nie dotyczyć. W takich przypadkach powyższe wyłączenie dotyczy Cię tylko w zakresie dopuszczalnym przez Twoją jurysdykcję. Ponadto w Twojej jurysdykcji mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa i żadne z niniejszych Warunków nie mogą naruszyć Twoich ustawowych praw przysługujących Ci jako użytkownikowi Usług. W szczególności, jeśli jesteś konsumentem z siedzibą w EOG, otrzymujesz prawną gwarancję zgodności, zgodnie z którą Rovio może ponosić odpowiedzialność za stwierdzony brak zgodności: (i) w ciągu dwóch lat od jednorazowej dostawy Usługi (takie jak dostawa Wirtualnego Przedmiotu); lub (ii) w dowolnym momencie podczas ciągłego świadczenia Usług.

12. Ograniczenia odpowiedzialności

Rovio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody specjalne, uboczne lub następcze wynikające z dostępu do Usług, ich wykorzystywania bądź błędnego działania, włączając między innymi szkody materialne, utratę wartości, uszkodzenie lub błędne działanie urządzenia oraz, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, szkody personalne, szkody w mieniu, utratę zysków, szkody retorsyjne z dowolnych przyczyn wynikających z niniejszych Warunków lub Usług bądź mających z nimi związek, niezależnie od tego, czy wynikają z czynu (włączając zaniedbanie), kontraktu, odpowiedzialności bezwzględnej czy innych przyczyn, i niezależnie od tego, czy Rovio zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Rovio wynikająca z niniejszych Warunków, Polityki prywatności lub Usług nie może przekroczyć: (i) faktycznej ceny (jeśli opłata wystąpiła), którą zapłaciłeś/zapłaciłaś za licencję na korzystanie z Przedmiotów Wirtualnych lub Usług, lub (ii) 100 (stu) euro (100 €). Wyłączenia i ograniczenia szkód stanowią podstawowe elementy podstawy umowy pomiędzy Rovio i Tobą. Na potrzeby tej sekcji „Ograniczenie odpowiedzialności” licencjodawcy i inni partnerzy Rovio są beneficjentami zewnętrznymi ograniczeń odpowiedzialności wyszczególnionych powyżej i mogą egzekwować niniejsze Warunki w stosunku do Ciebie.

Niektóre z jurysdykcji nie dopuszczają niektórych wyłączeń odpowiedzialności przedstawionych, takie jak te określone w tej sekcji; w związku z tym powyższe warunki mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. W takich przypadkach wyłączenia odpowiedzialności w tej sekcji dotyczą Cię tylko w zakresie dopuszczalnym przez Twoją jurysdykcję. Ponadto w Twojej jurysdykcji mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa i żadne z niniejszych Warunków nie mogą naruszyć Twoich ustawowych praw przysługujących Ci jako użytkownikowi Usług.

Niniejszym zgadzasz zabezpieczyć, obronić i zwolnić Rovio (i jego menedżerów, kierowników, przedstawicieli, pomocników, podmioty join-venture i pracowników) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód i innych strat, włączając uzasadnione wynagrodzenie prawników dowolnej strony trzeciej, wynikających z Twojego korzystania z Usług lub Twojego naruszenia niniejszych Warunków. Nie dotyczy to sytuacji, gdy roszczenie strony trzeciej nie może zostać powiązane z Twoim umyślnym bądź niedbałym zachowaniem.

13. Prawa własności i DMCA

Jeśli uważasz, że Usługi lub ich zawartość narusza Twoje prawa własności, prześlij nam powiadomienie na adres: Rovio Entertainment Corporation, Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia lub wiadomość e-mail na adres: legal@rovio.com. Powiadomienia przesłane na powyższy adres trafią do oficjalnego przedstawiciela Rovio ds. DMCA.

Prosimy zawrzeć w powiadomieniu następujące informacje:

 • Określ, jakiego dzieła objętego prawami autorskimi dotyczy zgłoszenie. Jeśli Twoje zgłoszenie obejmuje kilka dzieł, przedstaw wyczerpującą listę.
 • Określ, który materiał narusza Twoje prawa autorskie, i opisz, gdzie się on znajduje. Twój opis musi być na tyle wyczerpujący, aby Rovio mogło zlokalizować materiał.
 • Podaj swoje pełne imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli posiadasz, adres e-mail.

W treści swojego zgłoszenia umieść następujące oświadczenie:

„I have a good-faith belief that the use of the material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. I represent that the information in this DMCA notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner of the copyright or authorized to act on the copyright owner’s behalf.”

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą 17 U.S.C. 512(f), jeśli umyślnie fałszywie zeznasz, że materiał lub aktywność narusza prawa autorskie, możesz ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, włączając koszty wynagrodzenia prawników poniesione przez Rovio lub użytkowników. Jeśli nie masz pewności, czy zgłaszany materiał lub aktywność narusza prawa autorskie, skontaktuj się z prawnikiem, zanim prześlesz zgłoszenie do Rovio.

14. Produkty i usługi stron trzecich

Usługi mogą łączyć lub w inny sposób udostępniać produkty lub usługi stron trzecich, w tym między innymi za pośrednictwem reklam stron trzecich, połączeń z mediami społecznościowymi lub usługami społecznościowymi lub usług nagrywania lub udostępniania gier. Te produkty i usługi podlegają warunkom odpowiednich stron trzecich. Zapoznaj się z tymi regulaminami stron trzecich, ponieważ stanowią one umowę pomiędzy Tobą a dostawcą danej usługi, w której Rovio nie jest stroną. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Rovio nie popiera ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści, towarów lub usług dostarczanych przez takie strony trzecie. Rovio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone przez takie strony trzecie ani za jakiekolwiek opłaty poniesione w związku z takimi stronami trzecimi. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że dostarczając tym stronom trzecim dane, podajesz je zgodnie z ich polityką prywatności (jeśli istnieje), i że Polityka prywatności Rovio tych danych nie dotyczy.

15. Zmiany w niniejszych Warunkach

Niezależnie od postanowień sekcji „Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” niniejsze Warunki mogą być okresowo aktualizowane w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy zaktualizujemy niniejsze Warunki, Rovio podejmie odpowiednie kroki, aby poinformować Cię o tym fakcie za pośrednictwem Usług lub w inny sposób stosowny do wagi wprowadzonych zmian.

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich po wejściu zmian w życie, zgadzasz się podlegać zaktualizowanym Warunkom.

16. Prawo właściwe

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, poza sekcją „Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” powyżej niniejsze Warunki podlegają prawom stanu Kalifornia i obowiązującym prawom federalnym niezależnie od warunków prawa kolizyjnego.

Jeśli nie jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, akceptujesz fakt, że wszelkie spory pomiędzy Tobą i Rovio będą podlegać prawom Finlandii niezależnie od warunków prawa kolizyjnego. Akceptujesz fakt, że wszelkie roszczenia i spory, które zgłosisz przeciwko Rovio, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w mieście Espoo położonym w Finlandii. Jeśli jesteś konsumentem mającym siedzibę w EOG, możesz również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów oferowanej przez Komisję Europejską jako pozasądowej alternatywy dla rozstrzygania sporów. Pamiętaj, że firma Rovio może nie być zobowiązana do zaakceptowania korzystania z tej lub innych alternatywnych platform rozwiązywania sporów.

Jeśli jurysdykcja Twojego miejsca zamieszkania zabrania Rovio narzucania przepisów prawa właściwego, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza Twoich praw na podstawie praw obowiązujących w Twoim miejscu zamieszkania.

17. Ogólne

Całość umowy. Niniejsze Warunki stanowią całkowitą umowę pomiędzy Tobą i Rovio dotyczącą Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia pomiędzy Tobą i Rovio.

Przeniesienie. Rovio może przenieść niniejsze Warunki, w całości lub w części, na dowolną osobę lub podmiot w dowolnej chwili za Twoją zgodę lub bez niej, pod warunkiem, że taka cesja nie zmniejszy Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Jako Użytkownik nie możesz przenieść ani delegować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez wcześniejszej pisemnej zgody Rovio, a nieautoryzowane przeniesienie lub delegacja są nieważne.

Podzielność. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, warunek ten zostanie ograniczony lub usunięty w minimalnym koniecznym zakresie, a pozostałe Warunki pozostaną w pełni mocy. Niewyegzekwowanie któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszych Warunków przez Rovio nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego egzekwowania.

Brak zrzeczenia się. Nieskorzystanie lub niewyegzekwowanie przez Rovio któregokolwiek z praw wynikających z niniejszych Warunków nie unieważnia jego prawa do egzekwowania tych praw. Zrzeczenie się takich praw może nastąpić wyłącznie na piśmie i musi zostać podpisane przez upoważnionego reprezentanta Rovio.

Dane kontaktowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem support@rovio.com.

18. Dodatkowe warunki dla użytkowników Apple

W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług za pomocą sklepu App Store firmy Apple Inc. („Apple”), oprócz warunków określonych powyżej, mają zastosowanie następujące warunki.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki są zawarte między użytkownikiem a Rovio, a nie Apple, oraz że Rovio, a nie Apple, jest odpowiedzialny za Usługi i ich zawartość. Licencja udzielona użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania podlega dozwolonym zasadom użytkowania określonym w Warunkach świadczenia usługi Apple App Store oraz wszelkim zawartym w nim warunkom umowy stron trzecich Usług.

Rovio, a nie Apple, odpowiada wobec użytkownika za: (i) zapewnienie odpowiedniej konserwacji lub wsparcia dla Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług; oraz (ii) zajęcie się wszelkimi roszczeniami, które możesz mieć w związku z Usługami, w tym roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczeniami, że Usługi nie są zgodne z dowolnymi obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi oraz roszczeniami wynikającymi z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów. Jeśli Usługi nie są zgodne z gwarancjami lub innymi warunkami określonymi w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub obowiązującym prawie, Użytkownik może powiadomić Apple, po czym Apple może zwrócić cenę zakupu (jeśli taka istnieje) za odpowiednie Usługi. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie ma żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Usług.

W przypadku jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej, że Usługi lub posiadanie i korzystanie z Usług przez użytkownika narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, ugodę lub wycofanie takiego roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie znajdujesz się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.

Apple i jego spółki zależne są beneficjentami będącymi stronami trzecimi niniejszych Warunków. Akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się, że Apple ma prawo egzekwować niniejsze Warunki wobec Ciebie jako beneficjenta będącego osobą trzecią.

19. Przepisy szczególne dla japońskiej jurysdykcji

Jeśli korzystasz z Usług w Japonii, zastosowanie mają poniższe dodatkowe warunki. W przypadku sprzeczności lub konfliktu pomiędzy poniższymi dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami użytkowania, charakter nadrzędny mają poniższe dodatkowe warunki.

Przedpłacone instrumenty płatnicze:

Treści wyświetlane jako przedpłacone instrumenty płatnicze na stronie internetowej Usług zatytułowanej „Informacje wyświetlane zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych” w Usługach są treściami w grze emitowanymi przez Sega Corporation i w zamian za środki pieniężne lub ekwiwalent środków pieniężnych poza grą online stanowią przedpłacony instrument płatniczy na potrzeby własnej działalności, zgodnie z artykułem 3(4) ustawy o usługach płatniczych (ustawa nr 59 z 2009 roku) („Treści podstawowe”), oraz są uznawane za przedpłacone instrumenty płatnicze. Treści w Usługach, które nie są Treściami podstawowymi, ale można je uzyskać za pomocą Treści podstawowych, są uznawane za produkt lub usługę odnoszącą się do wykorzystywanych Treści podstawowych z momentem uzyskania, a Użytkownik zgadza się, że takie treści nie tworzą przedpłaconego instrumentu płatniczego.