terms of service polish

Page

Warunki użytkowania (Warunki)

Data wejścia w życie: 19 maja 2018 r.

Witaj!

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej Warunkami) obowiązują Ciebie oraz firmę Rovio Entertainment Corporation z siedzibą pod adresem Keilaranta 7, 02150 Espoo, w Finlandii, (zwaną dalej Rovio) i dotyczą Twojego korzystania z gier, witryn, forów dyskusyjnych i powiązanych z nimi usług (zwanych dalej Usługami) oferowanych przez Rovio. Korzystanie z Usług jest również regulowane Polityką prywatności Rovio dostępną pod adresem https://www.rovio.com/privacy, która wchodzi w skład niniejszych Warunków na mocy niniejszego odwołania.

W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych niniejsze Warunki stanowią wiążącą klauzulę arbitrażową w punkcie 8. oraz zrzeczenie się praw do rozwiązywania sporów na drodze postępowania zbiorowego, które wpływają na Twoje prawa dotyczące rozwiązywania sporów. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, zapoznaj się z nimi uważnie. O ile nie zrezygnujesz z tego warunku i o ile Twój spór nie należy do wyjątków opisanych w punkcie 8, zgadzasz się, że wszystkie spory pomiędzy Tobą i Rovio rozstrzygane będą na drodze wiążącego, indywidualnego arbitrażu, oraz zrzekasz się praw do uczestnictwa jakimkolwiek postępowaniu zbiorowym.

Akceptacja niniejszych Warunków jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług. Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki, oświadczasz, że masz ukończone 13 lat. Jeśli masz od 13 do 17 lat lub z innego względu nie masz prawa związać się umową, jaką stanowią niniejsze Warunki, oświadczasz, że Twój prawny opiekun lub osoba ponosząca za Ciebie odpowiedzialność rodzicielską przeczytała i akceptuje niniejsze Warunki.

Korzystając z Usług lub w inny sposób uzyskując do nich dostęp, akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z Usług ani w żaden inny sposób uzyskiwać do nich dostępu.

O ile nie stwierdzono inaczej w części składowej danej Usługi, Usługi można pobierać i korzystać z nich za darmo, ale mogą one zawierać pewne funkcje umożliwiające dokonywanie zakupów.

Jeśli korzystasz z Usługi za pośrednictwem witryny społecznościowej (WS) takiej jak Facebook, musisz przestrzegać zarówno jej warunków użytkowania, jak i niniejszych Warunków.

Rovio może publikować dodatkowe zasady dotyczące konkretnych składników Usług (między innymi forów, konkursów, loterii lub programów lojalnościowych). Twoje prawo do korzystania z Usług podlega zarówno tym dodatkowym zasadom, jak i niniejszym Warunkom.

1. Prawo do korzystania z usług

W myśl niniejszych Warunków Rovio przyznaje Ci niewyłączne, nieprzenośne, niepodlegające licencjonowaniu, ograniczone prawo oraz licencję na korzystanie z Usług na prywatny, niekomercyjny użytek. Przyznane Ci prawa podlegają niniejszym Warunkom.

Nie otrzymujesz żadnej dodatkowej licencji oprócz wymienionych wcześniej uprawnień. Rovio zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Usług, włączając między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, nazwy handlowe, prawa własności, patenty, tytuły, prawa do kodów komputerowych, efektów audiowizualnych, motywów, postaci, nazw postaci, fabuły, dialogów, ustawień, grafik, efektów dźwiękowych, utworów muzycznych, nagrań z rozgrywek utworzonych z wykorzystaniem Usług, prawa moralne, zastrzeżone lub nie, oraz wszelkie zastosowania powyższych. O ile prawo jasno nie stwierdza inaczej, Usług nie można kopiować, reprodukować ani rozpowszechniać w żadnej formie ani medium, ani w całości, ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rovio. Rovio zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci niniejszym wyraźnie przyznane.

Usługi i ich zawartość są licencjonowane, a nie sprzedawane. Akceptujesz fakt, że nie masz żadnego prawa ani tytułu do treści pojawiających się w Usługach, włączając między innymi Przedmioty Wirtualne i walutę pojawiające się w Usługach lub mające w nich swoje źródło, zarówno jeśli zostały uzyskane w ramach Usług, jak i kupione od Rovio lub stron trzecich.

2. Zakupy w ramach Usług

Rovio może udzielić Ci licencji na korzystanie w ramach Usług z pewnych dóbr wirtualnych, które możesz kupić za prawdziwe pieniądze lub zdobyć podczas gry (Przedmioty Wirtualne). Przedmioty Wirtualne są udostępniane na podstawie licencji i są limitowane, osobiste, nieprzenośne, niepodlegające sublicencjonowaniu i odwołalne oraz przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

Rovio może zarządzać Wirtualnymi Przedmiotami, modyfikować je lub usuwać w dowolnej chwili za powiadomieniem lub bez niego.

Przenoszenie Przedmiotów Wirtualnych jest niedozwolone, chyba że w Usługach wyraźnie stwierdzono inaczej.

Przedmioty Wirtualne nie mają równowartości w prawdziwych pieniądzach i nie mogą ich zastępować. Ani Rovio, ani żadna osoba, ani żaden podmiot nie ma żadnego obowiązku wymieniać Przedmiotów Wirtualnych na cokolwiek, co przedstawia jakąkolwiek wartość. Rovio nie odpowiada za akty hakerstwa lub utratę Przedmiotów Wirtualnych.

Cena i dostępność Przedmiotów Wirtualnych mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zgodnie z prawem każdy zakup lub odebranie Przedmiotu Wirtualnego dokonane za pośrednictwem Usług jest ostateczne i bezzwrotne. Niniejszym akceptujesz fakt, że dostarczanie Przedmiotów Wirtualnych do wykorzystania w Usługach jest procesem, który rozpoczyna się natychmiast po dokonaniu zakupu, i rezygnujesz z wszelkich praw do anulowania tego procesu po jego rozpoczęciu.

Tym samym akceptujesz fakt, że Rovio nie ma obowiązku dokonania zwrotu środków za Przedmioty Wirtualne niezależnie od przyczyny. Ponadto akceptujesz fakt, że nie otrzymasz pieniędzy ani żadnego innego zadośćuczynienia za niewykorzystane Przedmioty Wirtualne, niezależnie od tego, czy Twoja utrata licencji na mocy niniejszych Warunków będzie dobrowolna, czy niedobrowolna.

Zażądanie usunięcia danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności Rovio wiąże się z trwałym usunięciem wszelkich Przedmiotów Wirtualnych bez prawa do zwrotu środków, ponieważ Rovio nie będzie mogło dłużej wiązać danych Przedmiotów Wirtualnych z Twoją osobą.

3. Kodeks postępowania

Akceptując niniejszy regulamin, oświadczasz, że niezależnie od okoliczności nie będziesz:

 • korzystać – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – z cheatów, błędów oprogramowania, programów automatyzujących rozgrywkę, botów, hacków, modów ani żadnych innych nieautoryzowanych programów zewnętrznych zaprojektowanych tak, by modyfikować lub zakłócać działanie Usług
 • korzystać z Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub przepisami
 • korzystać z Usług do celów komercyjnych (włączając między innymi reklamowanie, namawianie do korzystania lub przesyłanie dowolnych treści reklamowych, co obejmuje spamowanie poczty elektronicznej, łańcuszki, piramidy finansowe i inne systemy rzekomego szybkiego zarabiania pieniędzy)
 • korzystać z Usług do niedozwolonych lub nieuczciwych celów, w tym między innymi w celu podawania się za inną osobę lub podmiot bądź w inny sposób zakłamywania swoich powiązań z jakąkolwiek osobą, podmiotem lub Usługami
 • zakłócać, ingerować w działanie lub w inny sposób negatywnie wpływać na standardową pracę Usług bądź używać Usług w inny sposób mogący negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników
 • zakłócać działanie, przeciążać lub pomagać w zakłócaniu działania bądź przeciążaniu dowolnego z komputerów lub serwerów używanych w celu oferowania lub wspierania Usług.
 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, kont zarejestrowanych przez innych użytkowników oraz komputerów, serwerów i sieci połączonych z Usługami jakimikolwiek środkami poza interfejsem użytkownika dostarczonym przez Rovio, włączając między innymi omijanie lub modyfikowanie, próbowanie ominięcia lub zmodyfikowania oraz zachęcanie lub pomaganie dowolnej osobie w omijaniu lub modyfikowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, technologii, urządzeń, systemów szyfrowania lub oprogramowania stanowiących część Usług
 • zamieszczać jakichkolwiek informacji, treści ani innych materiałów (ani linków do takich informacji lub treści), które zawierają nagość lub nadmierną przemoc lub mają charakter prześladowczy, zastraszający, nieprzyzwoity, oszczerczy, zniesławiający lub obraźliwy na tle rasowym, seksualnym bądź religijnym, lub które w inny sposób budzą obiekcje
 • angażować się w toksyczne zachowania, na przykład wielokrotnie zamieszczać informacje niezależnie od woli odbiorców
 • prześladować, dręczyć ani krzywdzić innych osób i grup osób, włączając pracowników, menedżerów, kierowników i reprezentantów obsługi klienta Rovio, a także podejmować prób takiego działania, popierać go ani podżegać do niego
 • udostępniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub inne prawa dowolnej osoby lub podmiotu bądź podają się za jakąkolwiek inną osobę, włączając między innymi pracowników, menadżerów i kierowników Rovio
 • bez właściwego prawnego upoważnienia próbować dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompletować ani hakować jakiejkolwiek z Usług ani łamać jakiejkolwiek technologii szyfrowania, środków bezpieczeństwa lub przesłanych danych – przetworzonych lub przechowywanych przez Rovio – ani uzyskiwać żadnych informacji z Usług za pomocą dowolnej metody, która nie została wyraźnie dopuszczona przez Rovio
 • nakłaniać lub próbować nakłaniać innych użytkowników Usług do podania Ci danych do logowania lub jakichkolwiek innych danych osobowych
 • pozyskiwać, zbierać lub gromadzić jakichkolwiek informacji dotyczących innych użytkowników Usług, w tym między innymi za pomocą znaczników pikselowych, ciasteczek, gifów i podobnych elementów, które czasami określa się jako spyware
 • zamieszczać prywatnych danych innych osób, w tym danych umożliwiających ujawnienie tożsamości/danych osobowych (zarówno w formie tekstowej, graficznej, jak i filmowej), dokumentów tożsamości ani danych finansowych za pośrednictwem Usług
 • podejmować jakichkolwiek działań, które Rovio uznaje za sprzeczne z duchem i przeznaczeniem Usług, ani wykorzystywać usług wsparcia Rovio w niewłaściwy sposób.

4. Usługi stron trzecich

Usługi mogą zawierać łącza do usług stron trzecich (w tym między innymi reklamy wyświetlane przez strony trzecie) i/lub usługi stron trzecich mogą być udostępniane za pośrednictwem Usług. Usługi te mogą obejmować między innymi nagrywanie i udostępnianie rozgrywek, łączność z mediami społecznościowymi oraz reklamy. Usługi te podlegają regulaminom właściwych stron trzecich. Zapoznaj się z tymi regulaminami stron trzecich, ponieważ stanowią one umowę pomiędzy Tobą a dostawcą danej usługi, w której Rovio nie jest stroną.

5. Konta i dane logowania

Niektóre składniki Usług mogą umożliwiać utworzenie konta lub rejestrację w Usługach (Konto). W tym celu wymagane może być podanie hasła do Konta lub użycie innych danych uwierzytelniających, które dają dostęp do Konta (Dane Logowania). Niniejszym oświadczasz, że nie będziesz udostępniać swoich Danych Logowania komukolwiek ani pozwalać komukolwiek na korzystanie z Twoich Danych Logowania lub Konta. Odpowiedzialność za zachowanie Danych Logowania w tajemnicy oraz za każde ich użycie (również w celu dokonania zakupów) spoczywa wyłącznie na Tobie. Rovio może przyjąć, że każde logowanie na Twoje konto dokonane za pomocą Twoich Danych Logowania zostało dokonane przez Ciebie lub kogoś posiadającego Twoje pozwolenie.

Rovio zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, jeśli stwierdzi brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej przez 180 lub więcej dni z rzędu. W takim wypadku możesz stracić dostęp do Konta i/lub używania Przedmiotów Wirtualnych powiązanych z tym Kontem oraz nie otrzymasz w związku z tym żadnej rekompensaty.

6. Treści użytkowników

Usługi mogą umożliwiać Ci tworzenie treści, w tym między innymi map rozgrywki, postaci, zrzutów ekranu i nagrań Twojej rozgrywki (zwanych wspólnie Treściami Użytkownika).

W zamian za możliwość korzystania z Usług niniejszym przyznajesz Rovio niewyłączne, wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne, w pełni przenośne i podlegające sublicencjonowaniu, obowiązujące na całym świecie prawo i licencję na wykorzystywanie Twoich Treści Użytkownika w dowolny sposób i do dowolnych celów, w tym między innymi prawo do reprodukowania, kopiowania, adaptowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, publikowania, relacjonowania, transmitowania i przekazywania innymi metodami widzom za pomocą dowolnych istniejących obecnie i w przyszłości środków oraz do dystrybuowania Twoich Treści Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia ani jakiejkolwiek rekompensaty.

O ile w wyraźny sposób nie zabrania tego prawo, niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do autorstwa, publikacji, oznaczenia utworu Twoim nazwiskiem lub pseudonimem w zakresie wykorzystywania i korzystania z Twoich Treści Użytkownika przez Rovio i innych graczy w związku z Usługami oraz powiązanymi z nimi towarami oraz usługami w myśl obowiązującego prawa. Niniejsze udzielenie licencji na rzecz Rovio oraz następujące po nim zrzeczenie się praw pozostają w mocy nawet po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków.

Firma Rovio, jej menedżerowie, przedstawiciele i pracownicy nie przyjmują i nie rozważają niezamówionych pomysłów ani propozycji produktów jakiekolwiek rodzaju (na przykład pomysłów na gry lub inne produkty, fabuły, scenariuszy, grafik, utworów muzycznych lub audiowizualnych, koncepcji ani żadnych innych materiałów o charakterze kreatywnym), w jakimkolwiek formacie i przesłanych jakimkolwiek sposobem (Treści Niezamówione). Prosimy nie przesyłać Treści Niezamówionych do firmy Rovio, jej menedżerów, przedstawicieli ani pracowników. Jeśli mimo wszystko prześlesz nam Treści Niezamówione, akceptujesz fakt, że treści te nie będą traktowane jako poufne, niezależnie od tego, jaką wiadomość do nich załączysz. Ponadto akceptujesz fakt, że takie Niezamówione Treści mogą zostać użyte i wykorzystane przez Rovio bez żadnej rekompensaty dla Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej, a także udzielasz Rovio wieczystej, niewyłącznej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i przenośnej (w całości lub w części), obowiązującej na całym świecie licencji na używanie, wykorzystywanie, reprodukowanie, transmitowanie, modyfikowanie, wyświetlanie i prezentowanie Treści Niezamówionych we wszystkich istniejących obecnie, jak i w przyszłości mediach do dowolnych celów oraz na tworzenie dzieł pochodnych opartych o Treści Niezamówione.

7. Komunikacja między Użytkownikami i Usługami

Rovio nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników Usług i nie bierze na siebie odpowiedzialności za monitorowanie Usług pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Rovio nie przesiewa i nie monitoruje treści ani zachowań użytkowników i nie ma możliwości tego robić. Korzystasz z Usług na własne ryzyko.

Korzystając z Usług, możesz natrafić na treści lub zachowania, które będą obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób sprzeczne z Twoimi wartościami. Rovio może korzystać z technologii mającej na celu monitorowanie i/lub nagrywanie Twojej interakcji z Usługami lub Twoich rozmów (włączając między innymi czaty tekstowe) prowadzonych podczas korzystania z Usług. Niniejszym wyrażasz nieodwołalną zgodę na wspomniane monitorowanie i nagrywanie. Ponadto potwierdzasz, że nie oczekujesz prywatności w kwestii transmisji jakichkolwiek treści w ramach Usług, włączając między innymi czaty tekstowe i rozmowy głosowe.

Rovio zastrzega sobie prawo do przeglądania, monitorowania, ograniczania, edytowania, usuwania, wyłączania dostępu lub w inny sposób uniemożliwiania dostępu do dowolnych treści udostępnianych przez Użytkowników Usług bez wcześniejszego powiadomienia, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu lub bez powodu. Jeśli Rovio postanowi – według własnego uznania – monitorować Usługi, mimo wszystko nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkowników Usług i nie przyjmuje obowiązku modyfikowania nieodpowiednich treści.

8. Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub występujesz z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Rovio w Stanach Zjednoczonych, niniejszym akceptujesz fakt, że wszelkie roszczenia prawne, dysputy i inne konflikty pomiędzy Tobą i Rovio wynikające z Usług lub w jakikolwiek sposób z nimi związane, w tym konflikty dotyczące zastosowania, wykonalności lub ważności któregokolwiek z niniejszych Warunków lub postanowień Polityki prywatności (zwane dalej „Sporami”) będą rozstrzygane poprzez wiążący, poufny arbitraż przed rozjemcą handlowym należącym do American Arbitration Association (AAA), a nie przed sądem, jak opisano w niniejszym dokumencie. Arbitraż odbywać się będzie zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego AAA oraz, jeżeli rozjemca uzna to za konieczne, dodatkowymi procedurami stosowanymi w konfliktach konsumenckich (zwanymi dalej „Zasadami i Procedurami”). Niniejszym potwierdzasz, że dobrowolnie i świadomie rezygnujesz z prawa do procesu sądowego i złożenia pozwu w sądzie stanowym lub federalnym.

Koszty arbitrażu zostaną określone zgodnie z cennikiem AAA, chyba że dowiedziesz, że Twoja część jest zawyżona w stosunku do kosztów postępowania sądowego – w takim wypadku Rovio pokryje taką część Twoich kosztów, jaką rozjemca uzna za konieczną, aby koszty arbitrażu nie były zawyżone w stosunku do kosztów postępowania sądowego. Rovio zastrzega sobie również prawo do – wedle własnego, wyłącznego uznania – wzięcia na siebie odpowiedzialności za pokrycie wszystkich kosztów arbitrażu naliczonych przez AAA. Obie strony zobowiązują się pokryć koszty własnych prawników, chyba że istniejące przepisy prawa zobowiązują stronę przegraną do opłacenia kosztów prawników drugiej strony.

Arbitraż może zostać przeprowadzony w Los Angeles w stanie Kalifornia lub – na życzenie Użytkownika – w mieście najbliższym jego lokalizacji, w którym AAA posiada siedzibę. Postanowienie rozjemcy jest ostateczne oraz wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla Rovio i może zostać przyjęte jako wyrok przez dowolny sąd należytej jurysdykcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat AAA, Zasad i Procedur lub sposobu zgłoszenia chęci rozpoczęcia arbitrażu, możesz zadzwonić do AAA pod numer 800-778-7879 lub odwiedzić witrynę www.adr.org.

Z zasady wiążącego arbitrażu wyłączone są Spory wynikające z:

 • naruszenia przez Rovio w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej
 • roszczeń powiązanych z zarzutami kradzieży, piractwa, nieautoryzowanego korzystania lub naruszenia Ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych Stanów Zjednoczonych (United States Computer Fraud and Abuse Act or Section) bądź sekcji „Kodeks postępowania” niniejszych Warunków lub roszczeń wynikających z tychże oraz
 • wszelkich żądań zadośćuczynienia na zasadzie słuszności.

W takich przypadkach obie strony zgadzają się, że strona może żądać zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego (lub równorzędnych środków prawnych) w dowolnym sądzie posiadającym jurysdykcję w odniesieniu do drugiej strony. Ponadto każda ze stron może dochodzić swoich praw w sądzie do spraw drobnych roszczeń w kwestii roszczeń podlegających pod jurysdykcję takiego sądu zamiast ubiegać się o arbitraż.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wszelkie Spory winny być rozstrzygane indywidualnie na drodze wiążącego, poufnego arbitrażu. Niniejszym wyraźnie akceptujesz fakt, że żadne inne Spory nie mogą być łączone lub wiązane z Twoim Sporem ani na drodze arbitrażu grupowego, ani w żaden inny sposób. Użytkownik i Rovio niniejszym zgadzają się, że żadne prawo ani instytucja nie zezwala na rozstrzyganie Sporów na drodze postępowania zbiorowego lub postępowania, którego procedury są właściwe dla pozwów zbiorowych, że żadne prawo ani instytucja nie zezwala na wnoszenie o rozstrzygnięcie sporu na mocy domniemanego upoważnienia ani z powództwa generalnego oskarżyciela prywatnego oraz że żaden arbitraż nie może zostać połączony z innym arbitrażem.

Możesz zrezygnować z niniejszego zobowiązania do arbitrażu. Jeśli to zrobisz, ani Ty, ani Rovio nie możecie wymagać od drugiej strony uczestnictwa w postępowaniach arbitrażowych. Jeśli chcesz zrezygnować z tego zobowiązania, musisz powiadomić o tym fakcie Rovio w terminie 30 dni od chwili, gdy zaczęło Cię ono dotyczyć. Rezygnację należy przesłać na poniższy adres: Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia. Rezygnacja musi zawierać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz niebudzące wątpliwości stwierdzenie, że chcesz zrezygnować z podlegania zobowiązaniu do arbitrażu.

Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, musisz przesłać list na adres Rovio Entertainment Corporation, ATTN: Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia ze zgłoszeniem arbitrażu i opisem roszczenia.

O wszelkich zmianach w dziale „Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” Rovio poinformuje z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Usług lub podobnych środków. Zmiany wejdą w życie 30. dnia i będą dotyczyły wyłącznie wszelkich roszczeń, które pojawią się po 30. dniu.

9. Zawieszenie i zakończenie w wyniku naruszenia

Bez ograniczania innych środków pozostających do dyspozycji Rovio, jeśli Rovio uzna, że łamiesz niniejsze Warunki, Rovio ma prawo podjąć dowolne z następujących działań, tak pojedynczo, jak i w połączeniu, zarówno za powiadomieniem, jak i bez niego: (i) usunąć, zawiesić i/lub zmodyfikować Twoje konto lub jego elementy, (ii) ograniczyć, zawiesić i/lub zakończyć Twój dostęp do Usług, (iii) zmodyfikować i/lub usunąć dowolne z Twoich Przedmiotów Wirtualnych, (iv) zresetować i/lub zmodyfikować Twoje postępy w grze lub przyznane Ci korzyści i przywileje, na przykład poziom lub wynik punktowy osiągnięty w Usługach.

10. Dostępność usług

Rovio może ograniczyć, zawiesić lub przerwać dostępność Usług lub ich elementów i powziąć techniczne i prawne kroki w celu uniemożliwienia użytkownikom dostępu do Usług, jeśli Rovio uzna, że tworzą oni ryzyko lub możliwość powstania odpowiedzialności prawnych, naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich lub nie postępują zgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków.

Rovio zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania i/lub obsługiwania Usług lub ich elementów (na przykład gry lub funkcji gry) w dowolnej chwili, co będzie się wiązało z automatycznym zakończeniem Twojej licencji na korzystanie z takich Usług lub ich elementów. W takiej sytuacji, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Rovio nie musi zwracać środków za Przedmioty Wirtualne lub inne przedmioty powiązane z tymi Usługami.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Usługi są dostarczane w „AKTUALNEJ POSTACI” bez żadnych gwarancji, zapewnień ani zabezpieczeń. Mogą one posiadać wady i korzystasz z nich na własne ryzyko. Rovio nie udziela żadnych jawnych, dorozumianych ani ustawowych gwarancji (i nie przyjmuje w tym względzie odpowiedzialności), włączając dorozumiane gwarancje dotyczące stanu, możliwości nieprzerwanego korzystania, dokładności danych (włączając między innymi dane lokalizacyjne), pokupności, satysfakcji z jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw stron trzecich oraz (jeśli występują) wnikających z działalności, używania lub handlu. Rovio nie gwarantuje możliwości niezaburzonego korzystania z Usług i nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje oczekiwania; że działanie Usług będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że Usługi będą interoperacyjne ani kompatybilne z jakimikolwiek innymi usługami ani że jakiekolwiek błędy w Usługach zostaną naprawione. Żadna ustna ani pisemna wypowiedź Rovio, jego pracowników i innych przedstawicieli nie stanowi gwarancji.

Niektóre z jurysdykcji nie dopuszczają takich wyłączeń jak powyższe, dlatego jego treść może Cię nie dotyczyć. W takich przypadkach powyższe wyłączenie dotyczy Cię tylko w zakresie dopuszczalnym przez Twoją jurysdykcję. Ponadto w Twojej jurysdykcji mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa i żadne z niniejszych Warunków nie mogą naruszyć Twoich ustawowych praw przysługujących Ci jako użytkownikowi Usług.

12. Ograniczenia odpowiedzialności

Rovio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody specjalne, uboczne lub następcze wynikające z dostępu do Usług, ich wykorzystywania bądź błędnego działania, włączając między innymi szkody materialne, utratę wartości, uszkodzenie lub błędne działanie urządzenia oraz, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, szkody personalne, szkody w mieniu, utratę zysków, szkody retorsyjne z dowolnych przyczyn wynikających z niniejszych Warunków lub Usług bądź mających z nimi związek, niezależnie od tego, czy wynikają z czynu (włączając zaniedbanie), kontraktu, odpowiedzialności bezwzględnej czy innych przyczyn, i niezależnie od tego, czy Rovio zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Na potrzeby punktu 12. „Ograniczenie odpowiedzialności” licencjodawcy i inni partnerzy Rovio są beneficjentami zewnętrznymi ograniczeń odpowiedzialności wyszczególnionych powyżej i mogą egzekwować niniejsze Warunki w stosunku do Ciebie.

W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Rovio wynikająca z niniejszych Warunków, Polityki prywatności lub Usług nie może przekroczyć: (i) faktycznej ceny (jeśli opłata wystąpiła), którą zapłaciłeś/zapłaciłaś za licencję na korzystanie z Przedmiotów Wirtualnych, lub (ii) 100 (stu) euro (100 €). Wyłączenia i ograniczenia szkód stanowią podstawowe elementy podstawy umowy pomiędzy Rovio i Tobą.

Niektóre z jurysdykcji nie dopuszczają niektórych wyłączeń odpowiedzialności przedstawionych powyżej, dlatego mogą Cię one nie dotyczyć. W takich przypadkach powyższe wyłączenia odpowiedzialności dotyczą Cię tylko w zakresie dopuszczalnym przez Twoją jurysdykcję. Ponadto w Twojej jurysdykcji mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa i żadne z niniejszych Warunków nie mogą naruszyć Twoich ustawowych praw przysługujących Ci jako użytkownikowi Usług.

Niniejszym zgadzasz zabezpieczyć, obronić i zwolnić Rovio (i jego menedżerów, kierowników, przedstawicieli, pomocników, podmioty join-venture i pracowników) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód i innych strat, włączając uzasadnione wynagrodzenie prawników dowolnej strony trzeciej, wynikających z Twojego korzystania z Usług lub Twojego naruszenia niniejszych Warunków. Nie dotyczy to sytuacji, gdy roszczenie strony trzeciej nie może zostać powiązane z Twoim umyślnym bądź niedbałym zachowaniem.

13. Prawa własności i DMCA

Jeśli uważasz, że Usługi lub ich zawartość narusza Twoje prawa własności, prześlij nam powiadomienie na adres: Rovio Entertainment Corporation, Legal Department, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia lub wiadomość e-mail na adres: legal@rovio.com. Powiadomienia przesłane na powyższy adres trafią do oficjalnego przedstawiciela Rovio ds. DMCA.

Prosimy zawrzeć w powiadomieniu następujące informacje:

 • Określ, jakiego dzieła objętego prawami autorskimi dotyczy zgłoszenie. Jeśli Twoje zgłoszenie obejmuje kilka dzieł, przedstaw wyczerpującą listę.
 • Określ, który materiał narusza Twoje prawa autorskie, i opisz, gdzie się on znajduje. Twój opis musi być na tyle wyczerpujący, aby Rovio mogło zlokalizować materiał.
 • Podaj swoje pełne imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli posiadasz, adres e-mail.

W treści swojego zgłoszenia umieść następujące oświadczenie:

„I have a good-faith belief that the use of the material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. I represent that the information in this DMCA notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner of the copyright or authorized to act on the copyright owner’s behalf.”

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą 17 U.S.C. 512(f), jeśli umyślnie fałszywie zeznasz, że materiał lub aktywność narusza prawa autorskie, możesz ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, włączając koszty wynagrodzenia prawników poniesione przez nas lub użytkowników. Jeśli nie masz pewności, czy zgłaszany materiał lub aktywność narusza prawa autorskie, skontaktuj się z prawnikiem, zanim prześlesz zgłoszenie do Rovio.

14. Łącza prowadzące do produktów i usług stron trzecich.

Rovio może zamieszczać w Usługach łącza prowadzące do zewnętrznych witryn i usług. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Rovio nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści, dóbr i usług dostarczanych przez te strony trzecie i że ich nie zatwierdza. Rovio nie ponosi odpowiedzialności przed Tobą za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez te strony trzecie. To Ty ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty naliczone w związku z tymi stronami trzecimi. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że dostarczając tym stronom trzecim dane, podajesz je zgodnie z ich polityką prywatności (jeśli istnieje), i że Polityka prywatności Rovio tych danych nie dotyczy.

15. Zmiany w niniejszych Warunkach

Niezależnie od postanowień punktu 8. „Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” niniejsze Warunki mogą być okresowo aktualizowane w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy zaktualizujemy niniejsze Warunki, podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Cię o tym fakcie za pośrednictwem Usług lub w inny sposób stosowny do wagi wprowadzonych zmian.

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich po wejściu zmian w życie, zgadzasz się podlegać zaktualizowanym Warunkom.

16. Prawo właściwe

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, poza punktem 8. „Wiążący arbitraż / zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” powyżej niniejsze Warunki podlegają prawom stanu Kalifornia i obowiązującym prawom federalnym niezależnie od warunków prawa kolizyjnego. Jeśli nie jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, akceptujesz fakt, że wszelkie spory pomiędzy Tobą i Rovio będą podlegać prawom Finlandii niezależnie od warunków prawa kolizyjnego. Akceptujesz fakt, że wszelkie roszczenia i spory, które zgłosisz przeciwko Rovio, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w mieście Espoo położonym w Finlandii.

Jeśli jurysdykcja Twojego miejsca zamieszkania zabrania Rovio narzucania przepisów prawa właściwego, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza Twoich praw na podstawie praw obowiązujących w Twoim miejscu zamieszkania.

17. Przeniesienie, podzielność i całość umowy

Rovio może przenieść niniejsze Warunki, w całości lub w części, na dowolną osobę lub podmiot w dowolnej chwili za Twoją zgodę lub bez niej. Jako Użytkownik nie możesz przenieść ani delegować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub Polityki prywatności bez wcześniejszej pisemnej zgody Rovio, a nieautoryzowane przeniesienie lub delegacja są nieważne.

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, warunek ten zostanie ograniczony lub usunięty w minimalnym koniecznym zakresie, a pozostałe Warunki pozostaną w pełni mocy. Niewyegzekwowanie któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszych Warunków przez Rovio nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego egzekwowania.

Niniejsze Warunki i Polityka prywatności stanowią całkowitą umowę pomiędzy Tobą i Rovio dotyczącą Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia pomiędzy Tobą i Rovio.

Nieskorzystanie lub niewyegzekwowanie przez Rovio któregokolwiek z praw wynikających z niniejszych Warunków nie unieważnia jego prawa do egzekwowania tych praw. Zrzeczenie się takich praw może nastąpić wyłącznie na piśmie i musi zostać podpisane przez upoważnionego reprezentanta Rovio.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem support@rovio.com.