Rovion hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen, Nasdaq Helsingin sääntöihin ja Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi tarkoitettuun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen velvollisuudet ja käytännön toimitavat. Hallitus vastaa muun muassa Rovio-konsernin strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja Rovio-konsernin hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

 

Laissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Rovion hallitus:

 • päättää Rovio-konsernin liiketoimintayksiköiden liiketoimintasuunnitelmia koskevista perusstrategioista ja budjeteista sekä seuraa niiden toteutumista;
 • päättää pääoman käyttöä koskevista reunaehdoista;
 • päättää hyväksymis- ja allekirjoitustasoista ja seuraa näiden täytäntöönpanoa;
 • päättää kaikista merkittävistä yksittäisistä sijoituksista ja menoeristä samoin kuin muista merkittävistä ja
 • strategisesti tärkeistä sijoituksista; ja
 • päättää merkittävistä yrityskaupoista tai divestoinneista, merkittävistä myyntisopimuksista, merkittävistä rahoitusjärjestelyistä kaikkien Rovio-konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta.

 

Lisäksi hallitus:

 • päättää toimitusjohtajan valinnasta ja vapauttamisesta, ja päättää tämän mahdollisesta sijaisesta ja muista johtoryhmän jäsenistä;
 • päättää ylimmän johdon resursseihin liittyvästä seurannasta;
 • päättää merkittävistä muutoksista Rovio-konsernin liiketoimintaorganisaatiossa; ja
 • päättää Rovio-konsernin kannustinjärjestelmistä ja palkkioista palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella.

 

Hallituksen tulee myös:

 • päättää Yhtiön eettisten arvojen määrittämisestä;
 • määritellä osinkopolitiikka;
 • käsitellä ja hyväksyä Yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset;
 • päättää seurantatoimenpiteistä koskien merkittäviä riskejä ja riskienhallintatoimia; ja
 • varmistaa, että riittävät riskienhallintaohjelmat ovat käytössä.

 

Hallitus vastaa varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja toimittaa vuosittain yhtiökokoukselle kaikki tarvittavat ehdotukset. Hallitus suorittaa vuosittain arvion toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Tämän arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallitus on suoriutunut tehtävistään vuoden aikana ja toimia perustana hallituksen työskentelyn kehittämiselle.

Rovion yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen valiokunnat

Roviolla on kaksi valiokuntaa: Tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyvissä asioissa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2015 (Corporate Governance Code,) tarkastusvaliokunnalle osoitettujen velvoitteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tarkoitus on avustaa hallitusta hallinnon, valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisen järjestämisen varmistamisessa osakeyhtiölain mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Rovion hallitus nimitti kokouksessaan 9.4.2019 jäsentensä keskuudesta tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on Kim Ignatius ja jäseniä ovat Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunta on vastuussa johtohenkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksien suosittamisesta ja arvioinnista sekä palkitsemisesta, toimitusjohtajan suoriutumisen arvioinnista, sekä suositusten tekemisestä hallitukselle johdon palkitsemisasioissa.

Palkitsemisvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Rovion hallitus nimitti kokouksessaan 9.4.2019 jäsentensä keskuudesta palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on Kim Ignatius ja jäseniä ovat Camilla Hed-Wilson, Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram.