Rovion sijoittajaviestintä palvelee analyytikoita ja sijoittajia sekä koordinoi Rovion sijoittajatapaamisia ja -tapahtumia.

Rovion sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Rovion sijoittajasuhdetoiminnon tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Rovion osakkeen arvon määrittämiseksi tarjoamalla pääomamarkkinoille ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Jaettavan tiedon tulee olla tasapuolista ja se tulee julkistaa samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Rovio noudattaa sijoittajaviestinnässään pörssiyhtiöiden viestintää ohjaavia lakeja ja suosituksia.

Hiljainen jakso

Rovion hiljainen jakso (silent period) alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Rovion johto tai asiantuntijat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Rovio ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta medialle. Hiljainen jakso päättyy konsernin osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan edellisen vuoden loka-marraskuussa ja ovat luettavissa Yhtiön sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterista.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Rovio julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajalla on tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että Roviolle. Roviolla on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää tai vaihtoehtoisesti vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputussäännöksellä pyritään turvaamaan osakkeenomistajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Liputustiedoilla voi olla olennainen vaikutus listayhtiön osakkeen arvoon, joten liputusten kautta osakkeenomistajalle turvataan mahdollisuus tasapuoliseen tiedonsaantiin.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Liputusilmoitukset toimitetaan Roviolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen flagging@rovio.com. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

 

Ota yhteyttä: RovioIR@rovio.com

Mikko Setälä

Mikko Setälä, sijoittajasuhdejohtaja

Ota yhteyttä 1. marraskuuta asti: talousjohtaja, René Lindell (virkaa toimittava sijoittajasuhdejohtaja)

Viestintäpäällikkö, Minna Eloranta
Tel. +358 50 486 2017