10 suurinta osakkeenomistajaa ennen listautumisantia

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajalla on tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että Roviolle. Roviolla on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää tai vaihtoehtoisesti vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputussäännöksellä pyritään turvaamaan osakkeenomistajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Liputustiedoilla voi olla olennainen vaikutus listayhtiön osakkeen arvoon, joten liputusten kautta osakkeenomistajalle turvataan mahdollisuus tasapuoliseen tiedonsaantiin.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Liputusilmoitukset toimitetaan Roviolle lähettämällä sähköposti osoitteeseen flagging@rovio.com. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Johdon liiketoimet

Rovion johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on tehtävä liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen Roviolle ja Finanssivalvonnalle.

Rovio julkaisee ilmoitukset pörssitiedotteella, joka toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsinki Oy:lle viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö julkaisee ja säilyttää internetsivuillaan kaikki annetut ilmoitukset vähintään viiden (5) vuoden ajan.

Jotta Yhtiölle varattaisiin riittävästi aikaa tutustua ilmoituksiin pörssitiedotteen tekemistä varten, Johtohenkilöiden ja heidän Lähipiiriläistensä tulisi ilmoittaa liiketoimet viipymättä ja viimeistään kaksi (2) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö suosittelee, että tulevista liiketoimista annetaan myös ennakkotieto ennen liiketoimen suorittamista, jos tämä on mahdollista.

Ilmoituksen tekeminen

Liiketoimia koskeva ilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnan verkkosivustolta ladattavalla sähköisellä lomakkeella.

Täytetty lomake lähetetään suojattua sähköpostia käyttäen Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi ja yhtiölle sähköpostiosoitteeseen flagging@rovio.com.

Lomakkeelle on täytettävä seuraavat Roviota koskevat tiedot:

  • Yhtiön LEI-tunnus: 743700H95H3OPXDV6568
  • ISIN-tunnus: FI4000266804, mikäli ilmoitus koskee sellaista yhtiön rahoitusvälinettä, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena (esim. Rovion osakkeet). Muussa tapauksessa lomakkeelle merkitään, että rahoitusvälineellä ei ole ISIN-tunnusta.