Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Hän toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajalla voi olla varahenkilö, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja itse on estynyt hoitamasta tehtäviään.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä liiketoimintayksiköistä ja tukitoiminnoista vastaavat johtajat muodostavat yhtiön johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Johtoryhmä valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja.

Johtoryhmän jäsenillä on toimivalta omilla vastuualueillaan ja velvollisuus kehittää yhtiön toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenet voivat toimia myös tytäryhtiöiden hallituksien jäseninä.

Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.